Eucalyptus coccifera (Tasmanian snow gum) - Ref:E259
PRICES
£9.50
Evergreen

Zone
1 - 6

Tree