Eucomis pallidiflora - Ref:E266
PRICES
£8.50

Deciduous

Zone
1 - 4

Herbaceous