Euonymus pendulus - Ref:E268
PRICES
£9.50
Evergreen

Zone
1 - 3

Shrub