Prostanthera rotundifolia (Mint bush) - Ref:P545
PRICES
£7.50
Evergreen

Zone
1 - 2

Shrub